دفتر 100 برگ جلد سخت فوتبالی تندیس

جذابیت فوتبال کوچک و بزرگ نداشته و  هواداری تیم های فوتبال یکی از موارد مورد توجه تعداد کثیری از مردم می باشد. اکنون تولیدی تندیس با ارائه دفاتر فوتبالی باجلد سخت و سلفونی با کیفیت که بصورت سیمی صحافی شده اند، یکی از پرطرفدارترین طرح های ممکن برای دفتر را در طرح های فوتبالی ارائه نموده است.

طرح های عکس، بعنوان نمونه بوده و ممکن است در زمان سفارش طرح های متنوع دیگر موجود باشند


ناموجود