دفتر 100 برگ سیمی دوجلد تندیس

دفترهای دو جلد سیمی تندیس، هم از کاغذ با کیفیت بهره برده و هم با جلد خاص خود، از خراب و پاره شدن جلد دفتر در استفاده زیاد جلوگیری می نماید.

طرح های عکس، بعنوان نمونه بوده و ممکن است در زمان سفارش طرح های متنوع دیگر موجود باشند


ناموجود