دفتر 100 برگ جلد سخت عرش و کاکتوس

دفترهای جلد سخت مخاطبان خود را دارد و در این بین کودکان دوره ابتدایی بدلیل کیفیت چاپ جلد و همچنین والدین بدلیل کیفیت صحافی دفتر بیشترین توجه را به این گروه دفتر دارند.

طرح های عکس، بعنوان نمونه بوده و ممکن است در زمان سفارش طرح های متنوع دیگر موجود باشند


ناموجود